صُبِ افـتو زده ای یار ، وَری راس آوو / عالـم آویـدنـه بیدار، وَری راس آوو / می چقه یاوو بخوسی که بیاین ری سَـرِت / تا نـَبـُردِنـتِ سَرِ دار ، وَری راس آوو گـنـــــا وه ی مـــــا   دندان لق را بايد کشيد   

مثل کمیته انتقالی فوتبال است این شورای شهر ما . شنیدن نامش هم سوهانی است بر ذهن مردم . گاهی فکر می کنم که شاید اجرای همین قسمت فراموش شده ی قانون اساسی بزرگترین اشتباه خاتمی بود و گاهی هم بر عکس ، به این نتیجه می رسم که شاید ما ظرفیتش را نداشته ایم و یا لیاقتش را ، هنوز .

آنگاه که قسمتی از وجود آدمی نه تنها کاری از پيش نمی برد ، بلکه باعث درد و رنج و آزردگی خاطرش نیز می شود ، تنها را مداواست . اما این شورا به هیچ عضو آدمی شبیه نیست به غیر از دندان ، که دردش آن چنان است که تحملش سخت و تنها به دندانی شبیه که راه علاجش کشیدن است . کاش یکی پیدا می شد و این شورا را ... .

لینک
یکشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٦ - مسعود احمدزاده