صُبِ افـتو زده ای یار ، وَری راس آوو / عالـم آویـدنـه بیدار، وَری راس آوو / می چقه یاوو بخوسی که بیاین ری سَـرِت / تا نـَبـُردِنـتِ سَرِ دار ، وَری راس آوو گـنـــــا وه ی مـــــا   نشان   

جمعه گذشته عبدالعزیز افتخاری که به عنوان کارشناس ورزشی به برنامه نشان دعوت شده بود تمام واقعیات فوتبال بوشهر را عیان ساخت تا دست خیلی ها رو شود . وی گَنده خَری بازیکن و مربی را عامل اصلی عدم نتیجه گیری شاهین دانست . افتخاری در این برنامه از باند بازی ، تبعیض و عدم مدیریت به عنوان علت سقوط فوتبال در این استان نام برد. حیف که وقت این برنامه مجال نداد که او همه واقعیات فوتبال این استان را عیان سازد . 
لینک
سه‌شنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٦ - مسعود احمدزاده