صُبِ افـتو زده ای یار ، وَری راس آوو / عالـم آویـدنـه بیدار، وَری راس آوو / می چقه یاوو بخوسی که بیاین ری سَـرِت / تا نـَبـُردِنـتِ سَرِ دار ، وَری راس آوو گـنـــــا وه ی مـــــا   ياد   

شمیم ملکوتی رمضان و عطر روحانی اش روح را می نوازد ؛ وقتی بر سر سجاده سبز نیایش میهمان سفره رحمت شدید ، حقیر را نیز همنشین دعاهایتان کنید .

لینک
دوشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٦ - مسعود احمدزاده