صُبِ افـتو زده ای یار ، وَری راس آوو / عالـم آویـدنـه بیدار، وَری راس آوو / می چقه یاوو بخوسی که بیاین ری سَـرِت / تا نـَبـُردِنـتِ سَرِ دار ، وَری راس آوو گـنـــــا وه ی مـــــا   دوباره   

چند وقتیست که نبودم اینجا . کمی درگیر یک کوچ کوچک و مابقی هم ... ، بگذریم . هر چند وقتم کمتراز قبل است اما دوباره مینویسم از نو ، البته اگر نخواهند که همین اندک وقت را هم  صرف نماز شکر برای گزارش البرادعی کنیم یا ... .

... و  بگویم که مرا ببخشید برای هر بار که آمدید در این مدت و اینجا خبری نبود .

حرف نگفته بسیار است که خواهم گفت .

لینک
شنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٦ - مسعود احمدزاده