صُبِ افـتو زده ای یار ، وَری راس آوو / عالـم آویـدنـه بیدار، وَری راس آوو / می چقه یاوو بخوسی که بیاین ری سَـرِت / تا نـَبـُردِنـتِ سَرِ دار ، وَری راس آوو گـنـــــا وه ی مـــــا   نوروز   

نوروز اییای اُمرُو ، صوا ، آخر زمسونه بیو  

بندشک دورِ گندمل می بلبل ایخونه بیو

 

 

گل ور کشیده تا کمر ، زَنگُل در اُومَه سر و سر

 سر کاکُلل بسه کپر ، تاج بیابونه بیو

 

 غاچ برنجوکی خشه ، وقتی که چاله پر تشه

 دیَه دلم وَش نیکشه ، بسکی فراوونه بیو

 

 هم بال زرد گازرین ، هم کرم نوروزی ببین

 قافله کُشک مثل نگین ، ری اسب شیطونه بیو

 

 سر پیر ، گُل چاس ایپزه ، هم گز گزو پاشَ ایگزه

 هم کار گل روغن دزه ، چربیش که نیمونه بیو

 

 محشر گرفته دور اُو ، پر تا پر آویده گُروُ

 هر بــــانـــدی گیر شنو ، من اُوه بارونه بیو

 

 سه تشک سر پر شودرل ، می خال سر لوُ  دهترل

قلا حونی کموترل ، اُمروُز مهمونه بیو

 

 دهتر من رهَ بسه صف ، ایرن شوُهَ سی یه علف

 ری صورتل مثل صدف ، مُرواری غلطونه بیو

 

 سینۀ سفید مرمری ، بــــِر  زَ میون رو سری

 مهَ سر زده جلدی وری ، شوُ نور بارونه بیو

 

 گـــُه سی مِلوُ : گل گودری ، بی جیکه کن سراسری 

چاری شدَمبوُ نیتری ، یُو مهلی اعیونه بیو

 

  کُردک شَ کِرد چیپون ورش ، چمته شَ بس پر کمرش 

نی شَ نها او تی ترش ، ناشتاش پرُه نونه بیو

 

  ای پـــرپـــروک یارمهَ بجو ، هُمار من گوشش بگو

 عید بیوُ تی ایرجو ، سیت عیدی ایسُونه بیو

 

 

 استاد ایرج شمسی زاده

لینک
جمعه ۳٠ اسفند ،۱۳۸٧ - مسعود احمدزاده