صُبِ افـتو زده ای یار ، وَری راس آوو / عالـم آویـدنـه بیدار، وَری راس آوو / می چقه یاوو بخوسی که بیاین ری سَـرِت / تا نـَبـُردِنـتِ سَرِ دار ، وَری راس آوو تاخير در انتخاب - گـنـــــا وه ی مـــــا   تاخير در انتخاب   

دیدی مثبت یا منفی به یک عمل داشتن بستگی به عوامل دارد و به بیننده . حال مانده ام به این همه تاخیر در انتخاب شهردار به چه دیدی بنگرم ؟ از یک سو می توان دقت در انتخاب را باعث تاخیر دانست و با دیدی مثبت به قضیه نگاه کرد اما از سوی دیگر با شنیدن نامهایی که انسان را به تفکر در موردشان وا می دارد ،  نمی توان به این جریان دیدی منفی نداشت .

حال با وجود اینکه انتخاب شهردار گناوه از انتخاب شهردار کلان شهری مثل تهران نیز بیشتر به طول انجامیده است سکوت اختیار می کنم تا نگویند از همین اول و قبل از هر اتفاقی شمشیر را از رو بسته است هر چند این مسئله تاخیر بیش از حدش باعث انتخابی ناصواب خواهد شد چون هم فشار روانی بیشتری بر شورا وارد خواهد شد هم تشخیص خوب از بد ، سخت .

 فقط خواهش می کنم دست از خود خواهی بردارید و با دیدی باز ، شهرداری انتخاب کنید که با آمدنش پیشرفت حاصل شود و آبادانی .

لینک
شنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٦ - مسعود احمدزاده