صُبِ افـتو زده ای یار ، وَری راس آوو / عالـم آویـدنـه بیدار، وَری راس آوو / می چقه یاوو بخوسی که بیاین ری سَـرِت / تا نـَبـُردِنـتِ سَرِ دار ، وَری راس آوو دقت ، ظرافت و اطلاع رسانی - گـنـــــا وه ی مـــــا   دقت ، ظرافت و اطلاع رسانی   

جای یک قدردانی و تشکر ، خالی است وقتی این همه اطلاع رسانی را می بینیم ؛ دقیق و زیبا .

ممنونیم و خسته نباشید .

با دیدن این همه ظرافت هر مسافری هم شهر را خوب می شناسد و هم شهر داری را بهتر می آموزد .

به ظرافت به کار رفته در نصب و نوشته ی تابلوی بوشهر کاری نداشته باشید ، به من بگویید این تابلوی توقف مطلقاْ ممنوع آن وسط چه می کند .

لینک
یکشنبه ٧ امرداد ،۱۳۸٦ - مسعود احمدزاده