صُبِ افـتو زده ای یار ، وَری راس آوو / عالـم آویـدنـه بیدار، وَری راس آوو / می چقه یاوو بخوسی که بیاین ری سَـرِت / تا نـَبـُردِنـتِ سَرِ دار ، وَری راس آوو چرا کسی هوای ما را ندارد ؟ - گـنـــــا وه ی مـــــا   چرا کسی هوای ما را ندارد ؟   

35+32+31=98      98/3=32.6

118+121+125=364     364/3=121.33

 

این ها مشق شب یک دانش آموز نیست یا حتی جمع و ضرب یک کاسب . اینها حساب و کتاب یک ناخدای باسواد است برای سفر یک ماهه ای که نمی داند فردا آغازش کند یا نه . شهرستان گناوه به گفته ی خیلی ها بیشترین تعداد لنج و قایق را در بین بندر های جنوبی دارد اما دریغ از ساده ترین امکانات هواشناسی . ناخدای قدیمی اما با سواد شهر من آیا می تواند ارتفاع امواج ساحل گناوه را با میانگین امواج بوشهر , دیلم و خارک به دست آورد ؟ با کدامین ریسک می توان اینچنین دل به دریا زد ؟ آیا دمای 32.6 برای شما قابل توجیه است که ناخدا از میانگین سه شهر دمای شهرم را به دست آورد یا حتی ارتفاع موج 121.33 ؟ آیا حق ما نیست کسی هوایمان را داشته باشد ؟

 

لینک
چهارشنبه ۱٤ شهریور ،۱۳۸٦ - مسعود احمدزاده