صُبِ افـتو زده ای یار ، وَری راس آوو / عالـم آویـدنـه بیدار، وَری راس آوو / می چقه یاوو بخوسی که بیاین ری سَـرِت / تا نـَبـُردِنـتِ سَرِ دار ، وَری راس آوو ... و هشتمین - گـنـــــا وه ی مـــــا   ... و هشتمین   

به هم زدن بازی شاید محکم ترین جمله ای باشد که بتوان بوسیله اش مردم را به پای صندوق کشاند . در انتخاباتی که رد صلاحیت های گسترده تمام نا و توان را از اصلاح طلبان گرفته است حضور در پای صندوق های رای به گفته سید محمد خاتمی بازی آنها را به هم خواهد زد .

در حوزه بوشهر ، گناوه و دیلم اقبال به حسن قائدزاده رو کرده است ، او رقیب اصلاح طلب جدی ندارد و همه گروه های اصلاح طلب نیز به شکل متحد از او حمایت کرده اند ؛ چه خوب است که مردم هم با حضور خود راه را برای تکرار مجلس هفتمی دیگر ببندند هرچند که در تعریف من قائدزاده کاندیدی است حداقلی برای اصلاح طلبان .

من اما با همه اینها برایش تبلیغ خواهم کرد یا بهتر بگویم برای جریان اصلاح طلبی ؛ هرچند که شاید مجبور باشم در حوزه دیگری از این استان رای ام را برای اصلاح طلبی دیگر به نام علی کرمی به صندوق بیندازم اما چه فرقی می کند مهم به هم زدن بازی رقیب است و پیروزی اصلاح طلبان .

 پس رای خواهیم داد مظلومانه اما با نشاط .

لینک
یکشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٦ - مسعود احمدزاده