صُبِ افـتو زده ای یار ، وَری راس آوو / عالـم آویـدنـه بیدار، وَری راس آوو / می چقه یاوو بخوسی که بیاین ری سَـرِت / تا نـَبـُردِنـتِ سَرِ دار ، وَری راس آوو بهار - گـنـــــا وه ی مـــــا   بهار   

سرخ آویده ، سوز آویده ، صحرا چه قشنگِ

اُمسال نمی پاره ، بهار همه رنگِ

(ایرج شمسی زاده)

لینک
سه‌شنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٥ - مسعود احمدزاده