صُبِ افـتو زده ای یار ، وَری راس آوو / عالـم آویـدنـه بیدار، وَری راس آوو / می چقه یاوو بخوسی که بیاین ری سَـرِت / تا نـَبـُردِنـتِ سَرِ دار ، وَری راس آوو عذر خواهی - گـنـــــا وه ی مـــــا   عذر خواهی   

طبق تحقیقات بعمل آمده در رابطه با اتفاقی که در مطلب « نان » به آن اشاره شد ، حقایقی آشکار شد مبنی بر اینکه در وانت نیسان مورد نظر مقداری مواد مخدر وجود داشته که نیروی انتظامی بدلیل داشتن ماموریت وی‍‍‍‍‍ژه به سمت آن خودرو شلیک کرده بود . لذا بدلیل اطلاع رسانی نا صحیح ، ‌در این وبلاگ مطالبی نگاشته شد که ناخواسته نیروی انتظامی را مقصر این حادثه قلمداد کرد . به همین جهت متذکر می شوم این وبلاگ هیچ گونه هدفی جهت تشویش اذهان عمومی یا تخریب وجهه ی آن نیروی زحمت کش را نداشته و از تمام پرسنل محترم نیروی انتظامی که با دل و جان حافظ امنیت این کشورند به دلیل اشتباه سهوی خود عذر خواهی می نمایم و حق هر گونه دفاعیه ای را برای آن ارگان در این وبلاگ محفوظ می دانم .
لینک
یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٧ - مسعود احمدزاده