صُبِ افـتو زده ای یار ، وَری راس آوو / عالـم آویـدنـه بیدار، وَری راس آوو / می چقه یاوو بخوسی که بیاین ری سَـرِت / تا نـَبـُردِنـتِ سَرِ دار ، وَری راس آوو کیست زهرا ؟ - گـنـــــا وه ی مـــــا   کیست زهرا ؟   

کیست زهرا ؟ کهکشانی منجلی

کیست زهرا ؟ کعبه عشق علی

لینک
جمعه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٧ - مسعود احمدزاده