صُبِ افـتو زده ای یار ، وَری راس آوو / عالـم آویـدنـه بیدار، وَری راس آوو / می چقه یاوو بخوسی که بیاین ری سَـرِت / تا نـَبـُردِنـتِ سَرِ دار ، وَری راس آوو آقای ياسره لطفا ثابت کن - گـنـــــا وه ی مـــــا   آقای ياسره لطفا ثابت کن   

وقتی کسی که لیاقت مربی گری یک تیم فوتبال را ندارد به سرپرستی اداره تربیت بدنی شهرستان گناوه منصوب می شود  آن می شود که نباید .

آقای یاسره می دانید علت برافروختگی شما چیست ؟ شما بیش از ظرفیتتان پست گرفته اید که در سخنرانی یتان این چنین برافروخته میشوید . لطفا کمی آرامتر . البته به شما حق می دهم  ، اگر من هم چون شما مقبولیت نداشتم به همین کار ها دست می زدم . آقای یاسره  این همان دولت مهرورزی است که شما نماینده ی آنی ؟ 

جناب آقای یاسره به عنوان یکی از اعضای کابینه ی هفتاد ملیونی دولتت ، خواستار اثبات تهمتی هستم که بی پروا بر کسی وارد کردید که تمام جسم و جانش را در راه ورزش این شهر نهاده است . جناب آقای یاسره کسی که مورد اتهام شما قرار گرفته است در صدا وسیمای استان بوشهر و در زمان همین دولت به عنوان کارشناس ورزش صدایش به صورت زنده و به مدت ۳ ساعت در جای جای این استان پخش شده است اما شما که صدای ادعای مسلمانی ات تا ثریا می رود لطفاْ ثابت کن این اتهام را . و خود می دانی که اگر نتوانی این ادعا را ثابت کنی باید جواب دهی ، هم در مقابل خدا و هم در مقابل آن کسی که ناجوانمردانه این اتهام را بر او وارد کرده ای ؟ آیا از عهده اش بر می آیی ؟ آقای یاسره شما قبلاْ هم به معاون تربیت بدنی استان و همچنین آقای کشتکار تهمت های مشابه ای را وارد کرده ای و این خصلت در ذات توست ، پس مطمئنم که ترسی از خدا نداری .

 آقای یاسره از سر حسادت تهمت به این و آن وارد کردن جز تخریب خودتان هیچ ضرری به کسی وارد نمی کند ؛ چون مردم هم شما را خوب می شناسند و هم عبدالعزیز افتخاری را .

جناب آقای یاسره شما که قبول مسولیّت را با اصرار دوستانت عنوان می کنی چرا از ۱/۱/۸۶ که نامت در لیست آموزش و پرورش قرار گرفته پست ریاست تربیت بدنی شهرستان را دو دستی چسبیده ای ؟

جناب آقای یاسره ! باید به شما یاد آور شوم شما به مدیر کل تریبت بدنی استان تحمیل شده ای . این را که خوب می دانی ؟ می دانم جوابت مثبت است پس خواهش می کنم توقع نداشته باش مدیر کل به فردی سر بزند که تحمیلی است .

منتظرم آقای یاسره لطفا ثابت کن هر چه سریعتر .

و شما آقای عطارزاده !! این نمونه ای از مدیران انتصابی شماست ؛ نمی دانم شاید هم ادبیاتش را از شما یاد گرفته باشد . با شما حرفی ندارم چون کاملا می شناسمتان .

اما جناب آقای استاندار !! شما که خود در آن جلسه حضور داشتی لطفا مدیریت و لیاقتت را نشان بده . هر چه زودتر لطفا .

لینک
دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - مسعود احمدزاده