صُبِ افـتو زده ای یار ، وَری راس آوو / عالـم آویـدنـه بیدار، وَری راس آوو / می چقه یاوو بخوسی که بیاین ری سَـرِت / تا نـَبـُردِنـتِ سَرِ دار ، وَری راس آوو فيلتر شدن نشريه ی سياسی بندر گناوه - گـنـــــا وه ی مـــــا   فيلتر شدن نشريه ی سياسی بندر گناوه   

... و آنگاه که نتوانیم تحمل کنیم دست به همه کار می زنیم . آنروز که خاتمی آمد تا تحمل کردن را به ما یاد بدهد و یاد دهد که آزادی بیان چیست ، نمی دانستم اینقدر تحمل مان پایین است که نتوانیم حتی یک وبلاگ را که نویسندگانش آنقدر جرات دارند که نامشان را پنهان نمی کنند ، تحمل کنیم . اما اتفاقی که نباید می افتاد ، به وقوع پیوست و وبلاگی که هدفش بیان حقیقت و شفاف سازی بود در دهمین سالگرد دوم خرداد فیلتر شد .

فیلتر کردن شاید آخرین سلاح افرادی باشد که نمی توانند تحمل یک حرف را داشته باشند . اینها فکرشان تا آنجا کوتاهست که نمی دانند با فیلتر این وبلاگ ، چه بسا وبلاگ های متعدد دیگری قد علم کنند و راهی باشند جهت تنویر افکار عمومی .

نشریه ی سیاسی بندر گناوه فیلتر شد ؛ اما اینجانب از همین جا وبلاگ گناوه ی ما راخانه ی دوم  یکایک نویسندگان وبلاگ نشریه ی سیاسی بندر گناوه معرفی می کنم و دست یکایک آنها را جهت نوشتن در این وبلاگ به گرمی می فشارم .

به امید به روز شدن مجدد این نشریه .

لینک
جمعه ٤ خرداد ،۱۳۸٦ - مسعود احمدزاده